• Servis elektroniky, opravy elektrospotřebičů, elektro servis - BELS cz s.r.o. - 1
  • Servis elektroniky, opravy elektrospotřebičů, elektro servis - BELS cz s.r.o. - 2
Home      Informace      Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Servisní podmínky společnosti BELS cz s.r.o. platné od 1. 1. 2014

1.         Úvodní ustanovení

1.1.     
Servisní podmínky BELS cz s.r.o. (dále jen „SP“) se použijí na všechny servisní smlouvy společnosti BELS cz s.r.o. (dále jen „zhotovitel“), na jejichž základě zhotovitel poskytuje objednateli servisní službu, a jsou jejich nedílnou součástí. Pokud uzavřená servisní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto SP, má úprava v servisní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou ve SP.
 
1.2.      Tyto SP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je BELS cz s.r.o., se sídlem Nuselská 307/110, Praha 4 – Michle, IČO: 475 48 363, DIČ: CZ 475 48 363, zapsané v obchodním rejstříku v oddílu C., vložka 20650 vedená u Městského soudu v Praze a objednatele (zákazník).

1.3.     
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené SP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené SP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 
1.4.      Servisní službou ve smyslu těchto SP se rozumí:
a)      opravy dílů, strojů a zařízení včetně záručních
b)      úpravy dílů, strojů a zařízení
c)      údržba strojů a zařízení
d)      montáž strojů a zařízení
e)      expertní služby
f)       dodávky náhradních dílů a příslušenství
 
1.5.      Za opravu je považována činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. Za úpravu se považuje změna vlastností věci či změna povrchu věci. Expertními službami dle těchto SP se rozumí provádění analýz a diagnostiky materiálů, dílů, strojů a zařízení a znalecké posudky.

1.6.     
Pokud není ze strany objednatele servisní služba specifikována, bude předmětem servisní služby obnova činnosti stroje či zařízení a to v rozsahu dle uvážení zhotovitele.

1.7.     
Zhotovitel je výše uvedená obchodní společnost BELS cz s.r.o., která při uzavírání a plnění servisní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.8.     
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje objednatel, který je spotřebitelem a objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Objednatel, který není spotřebitel, je podnikatel. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  2.         Vznik smluvního vztahu

2.1.     
Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož předmětem je servisní služba, (dále jen “smlouva“) lze uzavřít:
a)      písemně a to podpisem dokladu o přijetí zařízení k provedení servisní služby (dokument s názvem „příjem zakázky“) objednatelem a zhotovitelem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nebo
b)      písemným potvrzením objednávky objednatele zhotovitelem.

2.2.   
Za návrh na uzavření ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby zhotovitelem dle čl. 9 těchto SP. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisní služby od třetí osoby. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy a provedení servisního zásahu vyplněným webovým formulářem „Objednávka opravy“. Vyplněný a podepsaný formulář „Objednávka opravy“ je nutné přiložit jako průvodní dopis a odeslat společně se zařízením určeným k provedení servisního zásahu. Podpis Smlouvy a tím i souhlas s jejím uzavřením na straně objednatele pak nahrazuje buďto podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému zařízení anebo vyjádření souhlasu se SP, které je nedílnou součástí webového formuláře „Objednávka opravy“. Vyplnění formuláře „Objednávka opravy“ a jeho odeslání zhotoviteli jakýmkoli způsobem je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku.

2.3.     
Objednatel se předáním zařízení k servisní službě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto SP zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje.
V případě odeslání vyplněného webového formuláře „Objednávka opravy“ je objednatel na vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy před jeho odesláním upozorněn tímto textem:
Vyplnění tohoto formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou Servisní podmínky zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se před odesláním formuláře se Servisními podmínkami zhotovitele seznámil a bez výhrad je akceptuje.

2.4.     
Servisní podmínky jsou dostupné na adrese www.bels.cz
 

 
3.         Cena servisní služby

3.1.     
Součástí Smlouvy je limitní (maximální) cena servisní služby (dále též „LC“), vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky. Objednatel v tomto směru bere na vědomí, že cena za servisní služby je orientační a předběžná s tím, že objednatel si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené servisní služby, jakož i od ceny náhradních dílů.

3.2.     
Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se má zato, že limitní cena zakázky je stanovena jako předběžná cena v maximální výši 500,- Kč vč. DPH (dále též „minimální limitní cena“ nebo „MLC“).

3.3.   
LC ani MLC není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky novou limitní cenu servisní služby, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálů potřebných k realizaci servisní služby. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

3.4.     
Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace servisních služeb sjednanou LC i vícekrát změnit a to dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu servisních služeb.

3.5.     
Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za servisní službu včetně dílů dodaných při servisní službě.

3.6.     
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou servisní službu vyúčtovanou částku.

3.7.     
Zhotovitel se zavazuje zdarma předložit objednateli ke schválení LC zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli zdarma společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálů, který povede k opravě zařízení.

3.8.   
Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „expertní služby“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „expertní služby“ je účtována dle platného ceníku zhotovitele. Tato cena bude objednateli, který si produkt „expertní služby“ vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele.

3.9.     
Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

3.10.  
Zhotovitel je oprávněn podle § 1395 a násl. občanského zákoníku movitou věc objednatele, kterou má u sebe, ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu objednatele, kterému by jinak měl věc vydat. V případě zadržení movité věci objednatele zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozumí písemně objednatele o jejím zadržení a jeho důvodu.

3.11.  
Objednatel je povinen dodat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude objednateli naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy. 
 

 
4.         Fakturace, platební podmínky a způsob úhrady

4.1.     
Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na provedení servisní služby popř. vystavit zálohovou fakturu, a to až do 100% ceny servisní služby. V takovém případě je úhrada zálohy či zálohové faktury podmínkou dodání servisní služby. Uhrazená záloha bude odečtena od celkové ceny na konečném vyúčtování či konečné faktuře – daňovém dokladu.

4.2.     
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
 

 
5.         Ukončení servisní služby

5.1.     
Předběžný termín dokončení servisních služeb je dojednán při předání předmětu smlouvy zhotoviteli a je uveden na protokolu „Příjem zakázky“. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován zhotovitelem prostřednictvím SMS či e-mailovou zprávou.

5.2.     
Objednatel je povinen vyzvednout si předmět smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od termínu dokončení jeho opravy. Neučiní-li tak, pak je objednatel povinen zaplatit poplatek za uskladnění dle platného ceníku zhotovitele.

5.3.     
Nevyzvedne-li si objednatel předmět smlouvy ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení.
 

 
6.         Práva z vadného plnění

6.1.     
Zhotovitel a objednatel (zákazník), který vystupuje v postavení spotřebitele, v souladu s ustanovením § 2168 občanského zákoníku, ujednávají zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, a to na polovinu zákonné doby při opravě již použitého spotřebního zboží. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění při opravě již použitého spotřebního zboží pro objednatele (zákazníka), který vystupuje v postavení spotřebitele, tak činí 12 měsíců na provedenou práci a 6 měsíců na měněný náhradní díl, který byl použit za účelem opravy.

6.2.     
Zhotovitel a objednatel (zákazník), který nevystupuje v postavení spotřebitele, se výslovně dohodli na zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, a to na polovinu zákonné doby. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění při opravě věci pro objednatele (zákazníka), který nevystupuje v postavení spotřebitele, tak činí 12 měsíců a 6 měsíců na měněný náhradní díl, který byl použit za účelem opravy.

6.3.     
Objednatel (zákazník) je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od zhotovitele či třetí osoby.

6.4.
      Lhůty dle odstavce 6.1. a 6.2. se nevztahují a zhotovitel neručí za závady vzniklé opotřebením během dalšího používání, chybnou či nesprávnou manipulací s přístrojem, na práce týkající se čištění a na nově vzniklé mechanické závady.

6.5.     
Ostatní práva a povinnosti výslovně neupravená smlouvou a těmito SP se řídí platným českým právním řádem.
 

 
7.         Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná objednatelem k provedení servisní služby

7.1.     
Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních objednatele a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Objednatel by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady objednatele.

7.2.     
Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů (např. spotřebovaný inkoust, toner, páska apod.), za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (selhání datových a tiskových médií, ztráta kapacity akumulátorů, opotřebování nebo zlomení jehly či ucpání trysky tiskové hlavy apod.).

7.3.     
Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou servisní službu (např. z technických či finančních důvodů), nebo odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou dle „Ceníku služeb“ zhotovitele.

7.4.     
Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové servisní služby, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

7.5.     
Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v těchto SP, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k provedení servisní služby. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v předmětném oboru. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě přepravě dle čl. 8.1 těchto SP do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

7.6.     
Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

7.7.     
Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

7.8.     
U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. webovou objednávkou opravy nebo odesláním zařízení zhotoviteli objednatelem prostřednictvím třetí osoby) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí objednatel v Objednávce opravy nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce (Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná, protože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy a tato je na straně zhotovitele takto vytištěná v souladu s bodem 2.2 těchto SP. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby. Jestliže zhotovitel v průběhu servisní činnosti zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení objednatele se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli převzetí a přijetí zařízení do opravy. Tento odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení nebo tisku, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, kapacita akumulátorů, obsah tiskových náplní, konfigurace zařízení apod.

7.9.     
Zhotovitel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

7.10.  
Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisovaných přístrojích.

7.11.  
Zhotovitel neručí za ochranné fólie, krycí skla a podobná příslušenství, která jsou pevně připevněna (např. lepením) k přístroji dodanému k opravě. V případě, že si objednatel chce toto příslušeství ponechat, musí si ho sám před předáním zhotoviteli demontovat.
 


8.         Vadné díly a jejich výměna
 
8.1.      Nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se zhotovitel v rámci provádění servisní služby ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

8.2.     
Zhotovitel si vyhrazuje právo v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

8.3.     
Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

8.4.     
Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v „exchange systému“ (vadný blok se u dodavatele mění celý za nový nebo repasovaný blok se zárukou), není možné požadovat vrácení vadného bloku po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem subdodavatele zhotovitele, který v exchange systému poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena běžného objednání dílu u výrobce. Jestliže by objednatel v takovém případě na vrácení vadného dílu trval, vyhrazuje si zhotovitel právo odstoupit od nabídky na provedení servisní služby za odsouhlasených cenových podmínek.
 

 
9.         Doprava zařízení k opravě

9.1.     
Zákazníci mohou využít služeb držitele poštovní licence, případně jiných zasílatelů či přepravních služeb (dále též „třetí osoba“) k zaslání zařízení k provedení servisního zásahu na adresu provozovny BELS cz s.r.o., Černoleská 482, 256 01 Benešov (dále jen „Služba“).

9.2.     
Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

9.3.     
Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem ani za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku jeho přepravy od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.
 

 
10.       Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě k objednateli

10.1.  
Zjistí-li objednatel poškození zařízení po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku na servisním dispečinku zhotovitele (tel. +420 317 725 060) a zároveň poslat e-mailem hlášení škody na adresu benesov@bels.cz. V této zprávě je nutné uvést číslo balíku, číslo zakázky, podrobný slovní popis a fotodokumentaci poškození balíku a jeho obsahu.

10.2.  
Řešení škody bude probíhat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (upravující zejména smlouvu o přepravě).

10.3.  
Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

10.4.  
S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce zásilky jakkoli manipulovat (v žádném případě nelikvidovat obal zásilky) do té doby, dokud neobdrží pokyny od zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce zásilky odeslat poškozený balík ihned zpět zhotoviteli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

10.5.  
V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí objednatel umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.
 

 
11.       Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

11.1.  
Pokud je smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku - v internetovém obchodě) nebo mimo obchodní prostory, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a)     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

11.2.  
Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný zhotovitelem, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu sídla zhotovitele Nuselská 307/110, Praha 4 – Michle či na adresu elektronické pošty zhotovitele benesov@bels.cz (pro případ odstoupení spotřebitele prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí zhotovitel spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí).

11.3.  
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech dle § 1837 obč. zákoníku, zejména pak pokud jde o smlouvu
           o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
           o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
           o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
           o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
           o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
           o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
           o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 

 
12.       Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

12.1.  
Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.13.       Ochrana osobních údajů

13.1.  
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi zhotovitele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

13.2.  
Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují vybraní smluvní partneři a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro dodání objednatelem objednané služby (především Home-servis) či doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a písemné a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 

 
14. Zpracování osobních údajů

14.1. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Zhotovitel ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával, uchovával, archivoval a případně předával partnerovi za účelem řešení daného servisního zásahu osobní údaje Zákazníkem uvedené ve Smlouvě, případně získané z jiných zdrojů souvisejících se vzájemnou spoluprací, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování servisních služeb. Poskytnutí osobních údajů osob(ami), které se Zhotovitelem hodlají uzavřít Smlouvu, je dobrovolné. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy.

14.2. Zákazník uděluje Zhotoviteli souhlas s tím, aby Zhotovitel pro účely sledování a podchycení stavu a historie servisních zásahů a dále pro účely zlepšení kvality poskytovaných služeb, uchovával a archivoval údaje dle bodu a) tohoto odstavce a to na dobu 5 let od splnění veškerých práv a povinností Zhotovitele ze vztahu vzniklého na základě Smlouvy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem. Tento souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

14.3. Zákazník dále souhlasí s tím, že může být Zhotovitelem, eventuálně jím pověřenou osobou, kontaktován v souvislosti s řešením servisního zásahu (upřesnění závady, cena zásahu, vypnutí funkcí FMI atp.)

14.4. Požádá-li Zákazník Zhotovitele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Zhotovitel povinen v souladu s Nařízením mu informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud Zákazník zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných Zasílatelem, případně nepřesnosti v dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, je oprávněn žádat, aby Zhotovitel zjednal nápravu.

14.5. V případě, kdy je přístroj po servisním zásahu vracen zákazníkovi prostřednictvím přepravce, pověřuje Zákazník jako správce Zhotovitele jako zpracovatele v souladu s ustanovením článku 28 Nařízení zpracováním osobních údajů o Příjemcích Zásilek v rozsahu nezbytném dle Smlouvy a těchto VOP, zpravidla v rozsahu jména, příjmení, adresy, emailové adresy a telefonního čísla Příjemců Zásilek, a to za účelem doručení předmětu servisního zásahu a poskytnutí všech souvisejících činností podle Smlouvy.

14.6. V případě, kdy je předmět servisního zásahu doručován prostřednictvím přepravce na jinou adresu než je adresa zákazníka, zavazuje se Zákazník zajistit souhlas adresáta takovéto zásilky se zpracováním osobních údajů tohoto adresáta ve smyslu Nařízení, je-li podle Nařízení nebo zákona vyžadován, a splnění informační povinnosti dle ustanovení článků 13 a/nebo 14 Nařízení v takovém rozsahu, aby Zhotovitel mohl řádně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti podle předchozí věty se Zákazník ve smyslu ust. § 2890 a násl. Občanského zákoníku dále zavazuje uhradit Zhotoviteli jakoukoliv případnou škodu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Zákazníka/adresáta vznikne.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že s osobními údaji, které přijme od Zákazníka za účelem plnění Smlouvy, bude zacházet v souladu s platnou legislativou ČR a EU a nebude je využívat k žádnému jinému účelu, než k plnění Smlouvy ve prospěch subjektu údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a/nebo f) Nařízení. Zákazník a Zhotovitel si poskytnou součinnost nutnou pro plnění svých povinností podle Nařízení při zpracování osobních údajů.

14.8. Zhotovitel přijal a udržuje opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě.15.       Závěrečná ustanovení
15.1.   SP jsou dostupné na webových stránkách https://www.bels.cz/. Součástí Smlouvy jsou SP platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

15.2.  
Objednatel má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk SP, platných ke dni uzavření Smlouvy, na kterékoli pobočce zhotovitele.

15.3.  
Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo SP zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a SP. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a SP.
 
Přílohy:
-       poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy;
-       ceník;
-       poučení dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy

 
I.        Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
 
1.         Právo odstoupit od smlouvy:

1.1.     
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2.     
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:
a)     uzavření smlouvy;
b)    v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží;
c)     v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží nebo
d)    v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

1.3.     
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (................koho.......................) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4.      Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 

 
2.         Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.     
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi a to:

2.1.1.
včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený)

2.1.2.
bez nákladů na dopravu v případě, že se jedná o neuskutečněný servisní zásah a Vy požadujete vrácení přístroje bez opravy zpět.
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2.     
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.3.     
Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:
a)     Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (..............komu..............). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b)   
Náklady spojené s vrácením zboží
2.3.1.Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.

c)    
Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.“.
 
b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Vzorový formulář ke stažení: odstoupeni-od-smlouvy-bels.pdf

Oznámení o odstoupení od  smlouvy
BELS cz s.r.o.
Nuselská 307/110, Praha 4 – Michle, 140 00

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží/ o poskytnutí těchto služeb (*)
 
Přesný popis ...................................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................
 
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*) ....................................................................................................................
 
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................
 
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů.................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů
                                                         ...............................................................................................................................
 
Datum
                                                         ...............................................................................................................................
 
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Servisní služby